Sứ mệnh - Tầm nhìn - Website Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chuyên mục: Sứ mệnh - Tầm nhìn

Sứ mệnh - Tầm nhìn


  • Đưa hoạt động Nghiên cứu khoa học của sinh viên trở thành thế mạnh, đặc trưng của phong trào Đoàn trường 
  • Nâng cao tinh thần xung kích, sáng tạo, đi đầu trong các hoạt động
  • Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động
  • Lãnh đạo công tác Đoàn và PTTN phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của Sinh viên
  • Học tập-ứng dụng các mô hình hay, đạt hiệu quả cao
  • Phát hiện, bồi dưỡng và chuẩn bị nhân sự cán bộ Đoàn