Lịch học tuần học Công dân đầu khóa 2017-2018 dành cho Khóa 15 và 16

Lịch học tuần học Công dân đầu khóa 2017-2018 dành cho Khóa 15 và 16

05/08/2017
Yêu cầu các sinh viên khóa 2015 và 2016 hiện đang học trường tham gia học Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên năm học 2017-2018. Sinh viên nào không tham gia sẽ chịu trách nhiệm trước nhà trường.Mọi thắc mắc liên hệ Phòng CT HSSV để giải quyết.

LỊCH HỌC TUẦN LỄ SINH HOẠT ĐẦU NĂM - NĂM HỌC 2017-2018

DÀNH CHO KHÓA 2015

11

tháng 08

(thứ 6)

BUỔI SÁNG

Chuyên đề 1: Pháp luật (Phòng A305)

Chuyên đề 2a: Kỹ năng mềm + Kỹ năng xin việc làm (Hội trường B)

Chuyên đề 2b: Kỹ năng mềm + Kỹ năng xin việc làm (Phòng A101)

Chuyên đề 3: CT HSSV + Phòng Khoa học + Đào tạo

(Phòng A108)

+ Lớp SHĐN 03

Từ 7h00 đến 7h45

+ Lớp SHĐN 02

Từ 8h00 đến 8h45

+ Lớp SHĐN 01

Từ 9h00 đến 9h45

+ Lớp SHĐN 04

Từ 7h00 đến 8h30

+ Lớp SHĐN 03

Từ 8h35 đến 10h00

+ Lớp SHĐN 01

Từ 10h00 đến 11h30

+ Lớp SHĐN 05

Từ 7h00 đến 8h30

+ Lớp SHĐN 04

Từ 8h35 đến 10h05

+ Lớp SHĐN 02

Từ 10h10 đến 11h30

+ Lớp SHĐN 02:

Từ 7h00 đến 7h45

+ Lớp SHĐN 01

Từ 8h00 đến 8h45

+ Lớp SHĐN 06

Từ 9h00 đến 9h45

+ Lớp SHĐN 05

Từ 10h00 đến 10h45

BUỔI CHIỀU

Chuyên đề 1: Pháp luật (Phòng A305)

Chuyên đề 2a: Kỹ năng mềm + Kỹ năng xin việc làm (Hội trường B)

Chuyên đề 2b: Kỹ năng mềm + Kỹ năng xin việc làm (Phòng A101)

Chuyên đề 3: CT HSSV + Phòng Khoa học + Đào tạo

(Phòng A108)

+ Lớp SHĐN 04

Từ 13h00 đến 13h45

+ Lớp SHĐN 05

Từ 14h00 đến 14h45

+ Lớp SHĐN 06

Từ 15h00 đến 15h45

+ Lớp SHĐN 05

Từ 13h00 đến 14h30

+ Lớp SHĐN 02

Từ 14h35 đến 16h00

+ Lớp SHĐN 06

Từ 16h00 đến 17h30

+ Lớp SHĐN 06

Từ 13h00 đến 14h30

+ Lớp SHĐN 01

Từ 14h35 đến 16h00

+ Lớp SHĐN 03

Từ 16h00 đến 17h30

+ Lớp SHĐN 04

Từ 14h00 đến 14h45

+ Lớp SHĐN 03

Từ 15h00 đến 15h45

GHI CHÚ:

Lớp SHĐN01: gồm SV lớp 15C1+15C2+15CĐT1+15CĐT2+ 15KT1

Lớp SHĐN02: gồm SV lớp 15QX1 + 15C4 + 15D1 + 15D2 + 15D3

Lớp SHĐN03: gồm SV lớp 15C3 + 15D5 + 15SH1 + 15DL1 + 15DL2

Lớp SHĐN04: gồm SV lớp 15DL3 + 15DT1 + 15HQ1 + 15HTP1 + 15MT1

Lớp SHĐN05: gồm SV lớp 15H1 + 15N1 + 15T1 + 15XH1 + 15T2

Lớp SHĐN06: gồm SV lớp 15T3 + 15T4 + 15XC1 + 15XD1 + 15D4

LỊCH HỌC TUẦN LỄ SINH HOẠT ĐẦU NĂM - NĂM HỌC 2017-2018

DÀNH CHO KHÓA 2016

12

tháng

08

(thứ 7)

BUỔI SÁNG

Chuyên đề 1: An Ninh, Phòng chống tội phạm

(Phòng A305)

Chuyên đề 2: Giáo dục giới tính + Sức khỏe sinh sản

(Phòng A108)

Chuyên đề 3: Học kỳ doanh nghiệp

(Hội trường B)

Chuyên đề 3: CT HSSV + Phòng Đào tạo

(Phòng A101)

+ Lớp SHĐN 07

Từ 7h00 đến 7h50

+ Lớp SHĐN 08

Từ 8h00 đến 8h50

+ Lớp SHĐN 09

Từ 9h00 đến 9h55

+ Lớp SHĐN 10

Từ 10h00 đến 10h55

+ Lớp SHĐN 08

Từ 7h00 đến 7h50

+ Lớp SHĐN 07

Từ 8h00 đến 8h50

+ Lớp SHĐN 10

Từ 9h00 đến 9h55

+ Lớp SHĐN 09

Từ 10h00 đến 10h55

+ Lớp SHĐN 09

Từ 7h00 đến 7h50

+ Lớp SHĐN 10

Từ 8h00 đến 8h50

+ Lớp SHĐN 07

Từ 9h00 đến 9h55

+ Lớp SHĐN 08

Từ 10h00 đến 10h55

+ Lớp SHĐN 10

Từ 7h00 đến 7h50

+ Lớp SHĐN 09

Từ 8h00 đến 8h50

+ Lớp SHĐN 08

Từ 9h00 đến 9h55

+ Lớp SHĐN 07

Từ 10h00 đến 10h55

BUỔI

CHIỀU

Chuyên đề 1: An Ninh, Phòng chống tội phạm

(Phòng A305)

Chuyên đề 2: Giáo dục giới tính + Sức khỏe sinh sản

(Phòng A108)

Chuyên đề 3: Học kỳ doanh nghiệp

(Hội trường B)

Chuyên đề 3: CT HSSV + Phòng Đào tạo

(Phòng A101)

+ Lớp SHĐN 11

Từ 13h00 đến 13h50

+ Lớp SHĐN 12

Từ 14h00 đến 14h50

+ Lớp SHĐN 13

Từ 15h00 đến 15h55

+ Lớp SHĐN 14

Từ 16h00 đến 16h55

+ Lớp SHĐN 12

Từ 13h00 đến 13h50

+ Lớp SHĐN 11

Từ 14h00 đến 14h50

+ Lớp SHĐN 14

Từ 15h00 đến 15h55

+ Lớp SHĐN 13

Từ 16h00 đến 16h55

+ Lớp SHĐN 13

Từ 13h00 đến 13h50

+ Lớp SHĐN 14

Từ 14h00 đến 14h50

+ Lớp SHĐN 11

Từ 15h00 đến 15h55

+ Lớp SHĐN 12

Từ 16h00 đến 16h55

+ Lớp SHĐN 14

Từ 13h00 đến 13h50

+ Lớp SHĐN 13

Từ 14h00 đến 14h50

+ Lớp SHĐN 12

Từ 15h00 đến 15h55

+ Lớp SHĐN 11

Từ 16h00 đến 16h55

GHI CHÚ:

Lớp SHĐN07: gồm SV lớp 16C1+16C2+16C3

Lớp SHĐN08: gồm SV lớp 16CDDT1 + CDDT2 + 16D1 + 16D2

Lớp SHĐN09: gồm SV lớp 16D3 + 16D4 + 16D5 + 16SH1 + 16HQ1

Lớp SHĐN10: gồm SV lớp 16DL1 + 16DL2 + 16DL3

Lớp SHĐN11: gồm SV lớp 16DL4 + 16DL5 + 16DT1 + 16H1 + 16XC1

Lớp SHĐN12: gồm SV lớp 16HTP1 + 16XH1 + 16N1 + 16N2

Lớp SHĐN13: gồm SV lớp 16XD1 + 16T1 + 16T2 + 16KT1

Lớp SHĐN14: gồm SV lớp 16T3 + 16T4 + 16T5 + 16MT1